investcoop.brussels,
investeer in jouw stad en haal er profijt uit

Ondersteun de Brusselse sociale en duurzame economie van Brussel en geniet 5 jaar lang van een belastingvoordeel van 3,5% per jaar!

De maatschappelijke en klimatologische uitdagingen zijn enorm. Hoe kan Brussel daar economisch op inspelen? Een ontmenselijkte economie of een lokale, sociale, geëngageerde economie? Als Brusselaar kan je de sociale en duurzame economie in Brussel ondersteunen en geniet je van een aantrekkelijk fiscaal voordeel.

Hoe? Via de regeling van investcoop.brussels

Met deze maatregel, ingevoerd op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1 juni 2023, kunt u inschrijven op aandelen van een Brusselse financieringscoöperatie bij:

Logo Crédal
logo F'in Common
logo Hefboom

Het geïnvesteerde geld zal volledig worden geherinvesteerd in de lokale economie en zal de ontwikkeling mogelijk maken van bedrijven die zich moeilijker financiering vinden bij traditionele financiële spelers, zoals verenigingen, coöperaties, sociale ondernemers, zelfstandigen, enz.

Sociaal rendement en belastingvoordeel

U heeft een directe impact op de ontwikkeling van de sociale en duurzame economie in Brussel en geniet gedurende 5 jaar van een belastingvermindering van 3,5% van de geïnvesteerde bedragen, op een maximale investering van € 100.000.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan, samengevat:

Investeer nu in de economie van morgen

Wil je deze initiatieven met maatschappelijke meerwaarde ondersteunen en zowel van een sociaal als fiscaal voordeel genieten? Investeer dan in één of meerdere van onze coöperaties. Dat kan volledig online.

Logo Crédal
logo F'in Common
logo Hefboom

Meer informatie?

In onze FAQ vindt u de antwoorden op de meeste vragen:

1. Inleiding

 • 1.1  Wat is investcoop.brussels?

  investcoop.brussels verwijst naar een nieuw belastingstelsel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat tot doel heeft de investeringen van burgers in de lokale en sociale economie aan te moedigen.

 • 1.2 investcoop.brussels — hoe werkt het?

  U tekent in op aandelen van één of meerdere kredietcoöperaties met een sociaal oogmerk die in aanmerking komen voor de maatregel, en uw geld wordt opnieuw geïnjecteerd in de Brusselse economie in de vorm van professionele kredieten (of soms investeringen in aandelen) voor ondernemingen met een sociale missie in Brussel.

  Als natuurlijke persoon die onderworpen is aan de personenbelasting, gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geniet u van een belastingkrediet op uw investering.

 • 1.3 Wat is een kredietcoöperatie voor sociale doeleinden?

  Een sociale kredietcoöperatie is een coöperatieve vennootschap die kredietproducten aanbiedt om bedrijven, zelfstandigen en maatschappelijke organisaties te helpen zich op een duurzame manier te ontwikkelen.

 • 1.4 Wat wordt bedoeld met belastingkrediet?

  In tegenstelling tot belastingaftrekken en -verminderingen zijn uitgaven die in aanmerking komen voor een belastingkrediet niet beperkt tot de verschuldigde belasting. We spreken ook wel van ‘negatieve belasting’, omdat het belastingvoordeel aan de belastingplichtige wordt uitgekeerd, ook als er geen belasting op zijn naam wordt geheven.

 • 1.5 Welke garantie heb ik voor mijn investering?
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verwacht dat leningen die worden verstrekt door coöperaties die in aanmerking komen voor de regeling, voor minstens 30% gedekt zijn door overheidswaarborgen of equivalenten.
  • Bovendien hanteert elke kredietcoöperatie zeer strikte financiële regels waardoor ze het eventuele verliezen goed kunnen beheersen.
  • Desalniettemin blijft een aandeel een belegging. Beleggen brengt risico’s met zich mee. De belegger loopt het risico het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Alvorens in te schrijven, is het belangrijk dat potentiële investeerders zorgvuldig het prospectus of de informatienota’s lezen van de coöperaties die in aanmerking komen voor de regeling.

2. Details over de maatregel

 • 2.1 Wie kan gebruikmaken van het belastingkrediet?

  Iedereen kan gebruikmaken van het belastingkrediet op voorwaarde dat ze:

  • onderworpen zijn aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • privé-aandelen verwerven in Crédal, F’in Common en/of Hefboom cv
  • voor een minimumbedrag van € 100 in minstens één van de coöperaties
  • nog in het bezit zijn van de aandelen op het einde van het belastbaar tijdperk waarop het belastingkrediet betrekking heeft, zijnde op 31 december van elk jaar.
 • 2.2 Welke investeringen komen in aanmerking voor het belastingkrediet?

  Het belastingkrediet zal vanaf 1 juni 2023 worden toegekend voor alle aandelen waarop in één of meer van de coöperaties wordt ingeschreven, op voorwaarde dat de investeerder voldoet aan de voorwaarden vermeld in 2.1.

  U kunt één of meer aandelen verwerven in één of meer coöperaties, maar met een minimum van € 100,- per coöperatie. Het belastingvoordeel wordt beperkt tot een totale investering van € 100.000 per belastingplichtige. Is uw totale investering (in één of meerdere coöperaties) hoger, dan wordt het bedrag dat in aanmerking komt voor de heffingskorting automatisch verlaagd tot het plafond van € 100.000.

  Enkel de aandelen die u nog in uw bezit heeft op het einde van het belastbaar tijdperk waarop de heffingskorting betrekking heeft, dus op 31 december, komen in aanmerking.

  Enkel de aandelen die u nog in uw bezit heeft op het einde van het belastbaar tijdperk waarop de heffingskorting betrekking heeft, dus op 31 december, komen in aanmerking.

 • 2.3 Hoeveel bedraagt het belastingkrediet?

  Voor elk aandeel van waarop u hebt ingeschreven, wordt u een belastingkrediet van 3,5% toegekend, voor 5 opeenvolgende belastbare tijdperken (dus meestal kalenderjaar) vanaf het boekjaar waarin u het aandeel verwierf.

  Om van het belastingkrediet te genieten, moet u minimaal € 100 investeren in minstens één van de coöperaties.

   

 • 2.4 Voorbeelden van de berekening van het belastingkrediet
   1. Een persoon die onderworpen is aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in september 2023 in op aandelen van een van de coöperaties voor 10.000 euro en houdt ze aan tot 2030.

   Zij ontvangt een belastingkrediet van € 1.750, met name € 350 per jaar gedurende 5 jaar.

   1. Een persoon die onderworpen is aan de personenbelasting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schrijft in september 2023 in op aandelen van een van de coöperaties voor 10.000 euro en verkoopt ze door in 2025.

   Deze persoon krijgt 2 jaar lang € 350 aan belastingkrediet (op haar inkomen van 2023 en 2024), in totaal € 700. Deze persoon kan geen aanspraak maken op het belastingkrediet op haar inkomen van 2025 omdat zij op 31 december 2025 niet meer in het bezit is van de aandelen.

 • 2.5 Hoe vraagt u het belastingkrediet aan?

  U ontvangt jaarlijks een fiscaal attest van de coöperatie waarin u heeft geïnvesteerd. De gegevens moeten worden opgenomen in uw belastingaangifte.

 • 2.6 Wanneer treedt deze nieuwe maatregel in werking?

  Dit systeem is op 1 juni 2023 in werking getreden. Eventuele investeringen vanaf deze datum kunnen in aanmerking worden genomen voor de berekening van het belastingkrediet.

  Voor sommige coöperaties (zoals Hefboom) is de aanvraag als sociale onderneming in Brussel nog lopende. Wanneer u intekent zal de volstorting van uw aandelen pas gebeuren op het moment van de definitieve erkenning van Hefboom.

   

3.     Hoe beleggen?

 • U kunt investeren in één of meerdere coöperaties.

  De investeringsprocedures zijn specifiek voor elke coöperatie. Wij nodigen u uit om de informatie te raadplegen die beschikbaar is op de websites van:

  Beleggen in aandelen, zoals aandelen in onze coöperaties, brengt risico’s met zich mee. De belegger loopt het risico het belegde bedrag geheel of gedeeltelijk te verliezen. Alvorens in te schrijven op aandelen, dienen potentiële beleggers ofwel de de informatienota’s van van F’in Common en Hefboom ofwel het prospectus op www.credal.be/prospectus aandachtig te lezen, met bijzondere aandacht voor de risicofactoren. De goedkeuring van het prospectus mag niet worden beschouwd als een gunstig advies over het aanbod van Crédal.

4.     Bijzondere gevallen

 • 4.1 Wat gebeurt er als ik een deel van mijn aandelen verkoop?

  De aandelen geven geen recht meer op een belastingkrediet vanaf het aanslagjaar dat overeenstemt met het belastbaar tijdperk waarin hun verkoop plaatsvond.

 • 4.2 Wat gebeurt er als ik mijn aandelen aan een derde verkoop?

  De aandelen geven geen recht meer op een belastingkrediet voor de overdrager vanaf het aanslagjaar dat overeenstemt met het belastbaar tijdperk waarin de verkoop plaatsvond en geeft geen recht meer op het belastingkrediet voor zijn nieuwe houder.

   

 • 4.3 Kan ik het belastingkrediet ontvangen voor de investeringen die ik doe voor mijn kinderen?

  Neen, enkel de houder van de aandelen kan genieten van het belastingkrediet.

   

 • 4.4 Wat gebeurt er bij overlijden van de aandeelhouder?

  Het belastingkrediet wordt dan voor de laatste keer toegekend voor het aanslagjaar dat overeenstemt met het belastbaar tijdperk waarin de aangeslotene is overleden.

 • 4.5 Wat gebeurt er als ik mijn fiscale woonplaats verplaats buiten het Brussels Gewest?

  Het belastingkrediet wordt niet meer toegekend vanaf het belastbaar tijdperk dat volgt op de wijziging van de fiscale woonplaats.

 • 4.6 Geldt het belastingkrediet voor de aandelen die ik in het verleden heb gekocht?

  Nee, er is geen terugwerkende kracht. Alleen aandelen vanaf 1 juni 2023 komen in aanmerking voor het belastingkrediet.

 • 4.7 Is het belastingkrediet van toepassing op de aandelen die ik in het verleden kocht toen ik fiscaal niet gedomicilieerd was in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Neen, enkel inschrijvingen gedaan vanaf het aanslagjaar waarin het lid fiscaal gedomicilieerd is in het Brussels Gewest geven recht op het belastingkrediet, m.a.w. 1 januari volgend op de datum van de verhuizing.

 • 4.8 Bij inschrijving op deelbewijzen op het einde van het jaar, is het belastingkrediet dan van toepassing vanaf het jaar van inschrijving op de deelbewijzen of vanaf het jaar van ontvangst van betaling?

  De datum van ontvangst van de betaling door de coöperatie wordt in aanmerking genomen om te bepalen vanaf welk jaar het belastingkrediet wordt toegekend.

5. Bijkomende documenten

 • 5.1 Welke documenten moet ik ter verantwoording voorleggen?

  De kredietcoöperatie maakt jaarlijks een attest op waaruit blijkt dat u gedurende de respectievelijke aanslagperiode één of meer aandelen hebt vrijgegeven of behouden die recht geven op het belastingkrediet, en dat u deze op 31 december van het belastbaar tijdperk nog in uw bezit heeft.

   

 • 5.2 Wat staat er op het fiscaal attest?

  Op het attest dat de kredietcoöperatie u toestuurt, staan ​​minstens de volgende gegevens:

  1. de naam, het rijksregisternummer en het adres van de coöperant,
  2. de datum van verkrijging van de aandelen die recht geven op een belastingkrediet voor de respectievelijke aanslagperiode,
  3. het gestorte bedrag dat in aanmerking komt voor een belastingkrediet onder het plafond van € 100.000,
  4. het bedrag van het belastingkrediet, met inachtneming van het hierboven vermelde plafond.
 • 5.3 Moeten uitgevers van de attesten een kopie sturen naar de administratie?

  Ja. De coöperaties waarin u heeft geïnvesteerd, zijn verplicht een kopie van de fiscale attesten op te sturen naar de belastingdienst.